Skip to main content

Mahishasura Mardini stotram lyrics in Hindi (No errors)

ayigiri nandini lyrics
Mahishasur Mardini

Mahishasur Mardini Stotram lyrics in hindi- (Click here for English lyrics)

Mahishasura Mardini stotram (also known as ayi giri nandini stotra) was originally written by Guru Adi Shankaracharya. (some sources say that it was first orated by Lord Vishnu at the time Devi Durga killed the demon Mahishasura) Here, this stotra is given with proper hindi text.

।। अथ श्री महिषासुरमर्दिनि स्तोत्रम ।।

अयि गिरि नन्दिनी नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते |
गिरिवर विन्ध्यशिरोधिनिवासिनी विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ||
भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || १ ||

सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते |
त्रिभुवनपोषिणि शंकरतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते ||
दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणी सिन्धुसुते |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||२ ||

अयि जगदम्बमदम्बकदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते |
शिखरिशिरोमणि तुङ्गहिमालय शृंगनिजालय मध्यगते ||
मधुमधुरे मधुकैटभगन्जिनि कैटभभंजिनि रासरते |
 जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ||३ ||

अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्ड गजाधिपते |
रिपु गजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते ||
निजभुज दण्ड निपतित खण्ड विपतित मुंड भटाधिपते |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || ४ ||
अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते |
चतुरविचारधुरीणमहाशिव दूतकृत प्रथमाधिपते ||
दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदूत कृतान्तमते |
 जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || ५ ||

अयि शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभय दायकरे |
त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शूलकरे ||
दुमिदुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिङ्मकरे |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ६ ॥

अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते
समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते ।
शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ७ ॥

धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके |
कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके ||
कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ८ ॥

सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते |
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते ||
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ९ ॥

जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते |
झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते ||
नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १० ॥अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते |
श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते ||
सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ ११ ॥

सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते |
विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते ||
शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १२ ॥

अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्गजराजपते |
त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते ||
अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १३ ॥

कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते |
सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले ||
अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले |
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १४ ॥

करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते
मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते
निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १५ ॥

कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे
प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे
जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १६ ॥

विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते
कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते
सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १७ ॥

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् ।
तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १८ ॥

कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्
भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम् ।
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १९ ॥

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते
किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखीसु मुखीभिरसौ विमुखीक्रियते ।
ममतु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुतक्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २० ॥

अयि मयि दीन दयालु-तया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते।
यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।।२१।।

।। इति श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम सम्पूर्णम् ।।

Mahishasura Mardini Stotram lyrics in English

Ayigiri Nandini Nandita Medini Vishwa Vinodini Nandinute.
Giriwara- vindhya shirodhi nivaasini vishnu vilasini Jishnunute.
Bhagwati he shitikantha kutumbini bhoorikutumbini burikrite.
Jay jay he mahishasura mardini ramyakapardini shailasute. 1.

Surwar varshini durdhara dharshini durmukh marshini harsharate.
tribhuvana poshini shankaratoshini kilvishamoshini ghosharate.
danuj niroshini ditisutaroshini durmada shoshini sindhu sute.
jaya jaya he Mahishasura mardini ramyakapardini shelsute. 2.

ayi jagadamb- madamb- kadamb vanapriya vasini haasarate.
Shikhari shiromani tung himalaya shringa- nijalaya madhyagate.
madhumadhure madhu kaitabhaganjini kaitabh bhanjini raasarate.
Jay jay he mahishasura mardini ramyakapardini shailasute. 3.

Ayi shatakhand vikhanditarund vitundita shund gajaadhipate.
ripugajagand vidaaranachand parakram shund mrigaadhipate.
nijabhujadand nipaatita khand vipaatita mund bhataadhipate.
Jay jay he mahishasura mardini ramyakapardini shailasute. 4.

ayi rana durmada shatru vadhodita durdhar nirjara shakti bhrite.
chatura- vichaaradhurina mahaashiva duta krita prathamaadhipate.
durita dureeh durashaya durmati daanav duta kritaantmate.
Jay jay he mahishasura mardini ramyakapardini shailasute. 5.

ayi sharanagta vairivadhoovar veervarabhaya daay kare.
tribhuvana mastaka shula virodhi shirodhikritamal shulakare.
dumidumitaamar dundubhinaad mahomukhari krit dingmakare.
Jay jay he mahishasura mardini ramyakapardini shailasute. 6.

ayinija hunkrati maatraniraakrita dhoomravilochan dhumrashate.
samaravishoshit shonita- beeja- samudbhav- shonita beejalate.
shivashivashumbh nishumbh mahahav tarpitbhut pishaacharate.
Jay jay he mahishasura mardini ramyakapardini shailasute. 7.

dhanuranushang ranakshanasang parisphuradang natatkatake.
kanakapishang prishatkanishang rasad- bhatshring hatabatuke.
kritachaturang balakshitirang ghatadbahurang ratad-batuke.
Jay jay he mahishasura mardini ramyakapardini shailasute. 8.

suralalanaa tatatheti tatheyi kritabhinayodara nrityarate.
krit kukuthah kukutho gadadaadi kataal kutoohal gaanrate.
dhudhukut dukkuta dhindhimi tadhwani dheer mridang ninaadarate.
Jay jay he mahishasura mardini ramyakapardini shailasute. 9.

jay jay japya jaye jaya shabda parastuti tatpara vishvanute.
jhana-jhana jhimjhimi jhimkritanupura sinchitamohita butapate.
natita nataardh nati nat naayaka naatita naatya sugaanarate.
Jay jay he mahishasura mardini ramyakapardini shailasute. 10

ayi sumanah sumanah sumanah sumanohara kaantirate.
shritarajani rajani rajani rajani rajani karavaktravrite
sunayan vibhramara bhramara bhramara bhramara bhramaradhipate.
Jay jay he mahishasura mardini ramyakapardini shailasute. 11.

sahita mahahav mallamatallika mallitarallaka mallarate.
virachit vallika pallika mallika jhil-lika bhil-lika vargavrite.
shitakrita- fulla- samulla- sitaaruna tallaj pallava sallalite.
Jay jay he mahishasura mardini ramyakapardini shailasute. 12.

avirala ganda galanmada medura mattamatangaja raajapte.
tribhuvana bhushana bhutakala nidhi roop payonidhi raajasute.
ayi sudatijana laalasamaanas mohan manmatharaajasute.
Jay jay he mahishasura mardini ramyakapardini shailasute. 13.

kamal dalaamal komal kaanti kalaa kalitamal bhaalalate.
sakal vilaasakala nilayakram kelichalatkal hamsakule.
alikula sankula kuvalaya mandala mauli miladvakulaalikule.
Jay jay he mahishasura mardini ramyakapardini shailasute. 14.

karamuralirav veejita kujita lajjita kokila manjumate.
milita pulinda manohara gunjita ranjita shaila nikunjagate.
nijaganabhuta mahaashabari gana sadgun sambhrita kelitale.
Jay jay he mahishasura mardini ramyakapardini shailasute. 15.

katitatapeeta dukoola vichitra mayokhati raskrita chandraruche.
pranatasurasura maulimanisphur danshula sannakha chandraruche.
jitakanakaachala mauli madorjita nirbhar kunjara kumbhakuche.
Jay jay he mahishasura mardini ramyakapardini shailasute. 16.

Vijita sahasra karaika sahasra karaik sahasra kareikanute.
kritasura taaraka sangara taarak sangara taaraka soonusute.
suratha samaadhi samaan samaadhi samaan samadhi sujaatarate.
Jay jay he mahishasura mardini ramyakapardini shailasute. 17.

padakamalam karuna nilaye varivasya tiyonudinam sushive.
ayi kamale kamalanilaye kamalaanilayah sa katham na bhavet.
tava padamev parampada mityanu shreelayato mama kim na shive.
Jay jay he mahishasura mardini ramyakapardini shailasute. 18.

kanakala satkala sindhujalai ranu shinchinute guna rangabhuvam.
bhajati sa kim na shachikuch kumbh tatiparirambha sukhaanubhavam.
tav charanam sharanam karavani natamarvaani nivaasi shivam.
Jay jay he mahishasura mardini ramyakapardini shailasute. 19.

tava vimalendu kulam vadanendu malam sakalam nanukoolayate.
kimu puruhoot purindu mukheesumukhee bhirasau vimukhikriyate.
mamatu matam shiva naam dhane bhavati kripaya kimutakriyate.
Jay jay he mahishasura mardini ramyakapardini shailasute. 20.

ayi mayi deendayalu taya kripayeiva tvaya bhavi tavya mume.
ayi jagato janani kripayasi yathaasi tathaa numitaasirate.
yaduchita matra bhavatyurari kurutaa durutaa pamapaakurute.
Jay jay he mahishasura mardini ramyakapardini shailasute. 21.

| iti shri mahishasura mardini stotram sampurnam |


Related Posts-
Keelak Stotram- कीलक स्तोत्रम (अर्थ सहित )
Ashtalakshmi Stotram- महालक्ष्मी अष्टकम
Durga Chalisa - दुर्गा चालीसा

Comments